Tuyển dụng viên chức năm 2019

Thứ Ba, 29/10/2019, 10:01 GMT+7

         CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI TP. HỒ CHÍ MINH                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 1063/TB-CVHHTPHCM                                                                     TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

 Về việc Tuyển dụng viên chức năm 2019

 

Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc đáp ứng các yêu cầu sau:

I. Số lượng tuyển dụng:

1. Vị trí Kế toán – Tài chính (hạng III): 04 người.

2. Vị trí Hành chính quản trị (hạng III): 03 người.

3. Vị trí Theo dõi thi hành pháp luật (hạng  III): 02 người.

4. Vị trí  An toàn – an ninh hàng hải (hạng III): 03 người.

5. Vị trí Thủ tục tàu thuyền: (hạng III) 02 người; (hạng IV) 02 người.

6. Vị trí Giám sát hệ thống VTS (hạng III): 02 người.

7. Vị trí Điều hành viên hệ thống VTS (hạng III): 02 người.

8. Vị trí Sỹ quan boong: 01 người.

9. Vị trí Máy trưởng: 01 người.

10. Vị trí thủy thủ: 05 người.

II. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

III. Thời gian - Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

1. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2019.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh, số 633 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.