Mớn nước khuyến cáo cho tàu ra, vào luồng Soài Rạp tháng 12/2019

Thứ Sáu, 29/11/2019, 16:54 GMT+7

Mớn nước lớn nhất khuyến cáo cho tàu thuyền vào, rời

cảng biển Tp Hồ Chí Minh theo tuyền luồng Soài Rạp tháng 12 năm 2019