Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống thu gom, tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu biển tại cảng biển (Lần 2)

Thứ Ba, 21/07/2020, 08:25 GMT+7

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 2446/CHHVN-KHCNMT ngày 10/7/2020 v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống thu gom, tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu biển tại cảng biển (lần 2), Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh đề nghị quý doanh nghiệp thực hiện  nội dung sau:

  • Nghiên cứu, góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống thu gom, tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu biển tại cảng biển - lần 2 (tài liệu được đăng tải tại website http://cangvuhanghaitphcm.com.vn/ Mục văn bản điều hành).
  • Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh trước ngày 24/7/2020. Mọi thông tin liên quan đề nghị liên hệ ông Phạm Thanh Tuấn - Phòng Pháp chế, số điện thoại: 0902526979, email: tuanpt@cangvuhanghaitphcm.gov.vn) để được hỗ trợ.