Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Thứ Sáu, 04/12/2020, 16:56 GMT+7

Thực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Công văn số 4581/CHHVN-KHCNMT ngày 02/12/2020 về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia. Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Sổ tay chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.