Tuyển dụng viên chức năm 2020

Thứ Hai, 28/12/2020, 09:24 GMT+7

 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /TB-CVHHTPHCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2020

     

 

THÔNG BÁO

 Về việc Tuyển dụng viên chức năm 2020

 

    Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc đáp ứng các yêu cầu sau:

I. Số lượng tuyển dụng:

- Vị trí Điều hành hệ thống VTS (hạng III): 02 người.

II. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

III. Thời gian - Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

1. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/01/2021.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, số 633 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm ./.

                                                                        GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                         Nguyễn Hải Nam

 

Các bài đã đăng