STT
Tên văn bản
Tải về
Mẫu Xác báo
Mẫu thông báo tàu đến
Giấy khai báo y tế hàng hải
Đơn đề nghị cho phép tiến hành hoạt động trong vùng nước cảng biển
Đơn đề nghị cho phép tàu thuyền nước ngoài đến cảng biển hoạt động đặc thù
Danh sách thuyền viên
Danh sách hành khách
Bảng khai kiểm dịch thực vật
Bảng khai kiểm dịch động vật
Bảng khai hành lý thuyền viên
Bảng khai chung
Bảng khai hàng hóa nguy hiểm
Bảng khai dự trữ của tàu