tt

Thông tư 192/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính - Quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng bỉển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu bỉển

Thứ Tư, 25/09/2019, 21:24 GMT+7

QUY ĐỊNH MỨC THU CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐÁNH GIÁ AN NINH CẢNG BIỂN, KẾ HOẠCH AN NINH CẢNG BIỂN VÀ CẤP LÝ LỊCH LIÊN TỤC CỦA TÀU BIỂN