Hướng dẫn tổ chức cách ly tập chung tại Thành phố Hồ Chí Minh cho các thuyền viên quốc tịch Việt Nam khi được phép rời tàu lên bờ

Hướng dẫn tổ chức cách ly tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh cho các thuyền viên quốc tịch Việt Nam khi được phép rời tàu lên bờ

Thứ Ba, 26/01/2021, 15:58 GMT+7

Văn bản số 535/ SYT-NVY ngày 26/01/2021 của Sở Y tế Thành Phồ Hồ Chí Minh về việc Hướng dẫn tổ chức cách ly tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh cho các thuyền viên quốc tịch Việt Nam khi được phép rời tàu lên bờ
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3