Hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới

Thứ Ba, 12/05/2020, 14:35 GMT+7

Văn bản số 1595/CHHVN-VTDVHH của Cục Hàng hải Việt Nam ngày 08/05/2020 về việc: Hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2